Round the world Homebuilt due through Hamilton Tomorrow